Citroenkwikstaart (Motacilla citreola) - Foto gemaakt Warmond
Citroenkwikstaart | Motacilla citreola

Het jaar 2010 is voor mij een goed vogeljaar geworden. Het streven om 300 soorten in Nederland te zien is weer gelukt en de reizen naar Ethiopië en Marokko waren buitengewoon. Ieder jaar probeer ik de 300 soorten in Nederland te scoren.

Dit jaar ben ik geëindigd op 316 soorten, voor mij een persoonlijk record. 2010 begon met onze jaarlijkse Big Day die we op 1 januari houden. Dit jaar was gekozen voor de provincie Zeeland en we wisten 103 soorten te noteren inclusief soorten zoals een Zwarte Zeekoet en een Ross’ Gans. De 200ste soort werd bereikt op 24 april en betrof een Oeverloper. De 250ste soort werd binnen gehaald op 16 mei dit was een Dwergaalscholver wat meteen een nieuwe soort voor mij is in Nederland. De 300ste van het jaar was een Bladkoning die op 23 oktober genoteerd werd. Op 10 december werd nummer 316 toegevoegd aan de jaarlijst en dit was de Grote Geelpootruiter.

Ook de lijst voor Nederland wist ik flink uit te breiden met 15 soorten. Ik sta nu op 388 soorten voor Nederland. Dit is een overzicht van de nieuwe soorten:

 1. Baltimoretroepiaal
 2. Oosterse Tortel
 3. Siberische Taling
 4. Witkopeend
 5. Bosgors
 6. Steppekiekendief
 7. Brilzee-eend
 8. Dwergaalscholver
 9. Witstaartkievit
 10. Grijze Strandloper
 11. Sperwergrasmus (eindelijk deze schaamsoort weggewerkt)
 12. Grauwe Fitis
 13. Daurische Klauwier
 14. Noordse Waterlijster
 15. Rotskruiper


Reis naar Ethiopië

Van 16 januari tot 6 februari ben ik naar Ethiopië geweest. Een prachtig vogelrijk land. We wisten hier 417 soorten te noteren met 115 lifers voor me. Er ligt nog een groot aantal foto’s klaar (14000+) om bewerkt te worden en ik hoop ze zo spoedig mogelijk op de site te kunnen zetten.

Reis naar Marokko
Van 6 april tot 14 april ben ik met de Vogelwacht Uden naar Marokko geweest. Dit leverde 160 soorten op met 34 nieuwe. Ook hier heb ik nog veel foto’s van die ik nog op de site moet zetten.

Plannen voor dit jaar
Ook dit jaar probeer ik 300 soorten te doen in Nederland De reis gaat deze keer naar Antarctica. In het vroege voorjaar ben ik ongeveer 6 weken op pad.

Overzicht soorten in Nederland 2010 op volgorde van datum:

001 Turkse Tortel

080 Kneu

159 Zeearend

238 Grauwe Vliegenvanger

002 Casarca

081 Grote Bonte Specht

160 Zwartkopmeeuw

239 Kleine Strandloper

003 Scholekster

082 Blauwe Kiekendief

161 Dwergmeeuw

240 Fluiter

004 Roodborst

083 Zwarte Ruiter

162 Grutto

241 Sneeuwgans

005 Groene Specht

084 Paarse Strandloper

163 Kemphaan

242 Dwergstern

006 Slobeend

085 Zwarte Zee-eend

164 Regenwulp

243 Graszanger

007 Roodhalsgans

086 Buizerd

165 Steenuil

244 Engelse Kwikstaart

008 Veldleeuwerik

087 IJsduiker

166 Kuifmees

245 Krombekstrandloper

009 Groenling

088 Waterhoen

167 Zwarte Mees

246 Cetti’s Zanger

010 Kuifeend

089 Holenduif

168 Pestvogel

247 Breedbekstrandloper

011 Eider

090 Pimpelmees

169 Matkop

248 Kwartel

012 Vuurgoudhaan

091 Watersnip

170 Kleine Bonte Specht

249 Noordse Stern

013 Houtsnip

092 Topper

171 Kraanvogel

250 Dwergaalscholver

014 Koolmees

093 Grote Mantelmeeuw

172 Boompieper

251 Bosrietzanger

015 Roodhalsfuut

094 Goudhaan

173 Kleine Plevier

252 Wespendief

016 Boomkruiper

095 Winterkoning

174 Boomleeuwerik

253 Buidelmees

017 Bergeend

096 Bontbekplevier

175 Raaf

254 Noordse Nachtegaal

018 Nonnetje

097 Kuifduiker

176 Roodborsttapuit

255 Grote Karekiet

019 Krakeend

098 Oeverpieper

177 Kleine Barmsijs

256 Korhoen

020 Ross’ Gans

099 Geoorde Fuut

178 Geelgors

257 Grauwe Klauwier

021 Blauwe Reiger

100 Ekster

179 Klapekster

258 Kwartelkoning

022 Velduil

101 Grauwe Gans

180 Tapuit

259 Dwergooruil

023 Merel

102 Goudplevier

181 Zwarte Roodstaart

260 Amerikaanse Goudplevier

024 Grote Stern

103 Lepelaar

182 Ruigpootuil

261 Witvleugelstern

025 Zanglijster

104 Pontische Meeuw

183 Rouwkwikstaart

262 Witstaartkievit

026 Rosse Grutto

105 Kleine Rietgans

184 Bosuil

263 Gestreepte Strandloper

027 Steenloper

106 Sijs

185 Boerenzwaluw

264 Reuzenstern

028 Heggenmus

107 Havik

186 Gele Kwikstaart

265 Orpheusspotvogel

029 Grote Zilverreiger

108 Baardman

187 Visarend

266 Middelste Bonte Specht

030 Staartmees

109 Appelvink

188 Fitis

267 Bijeneter

031 Zwarte Kraai

110 Fuut

189 Huiszwaluw

268 Taigaboomkruiper

032 Wilde Eend

111 Grote Zaagbek

190 Bosgors

269 Krekelzanger

033 Bonte Strandloper

112 Grote Lijster

191 Oeverzwaluw

270 Krooneend

034 Gaai

113 Keep

192 Blauwborst

271 Grote Grijze Snip

035 Kolgans

114 Rietgors

193 Zwartkop

272 Grauwe Franjepoot

036 Sperwer

115 Roerdomp

194 Gierzwaluw

273 Poelruiter

037 Vink

116 Roek

195 Rode Wouw

274 Nachtzwaluw

038 Tafeleend

117 Ruigpootbuizerd

196 Strandplevier

275 Blauwvleugeltaling

039 Kleine Zwaan

118 Grote Canadese Gans

197 Sprinkhaanzanger

276 Iberische Tjiftjaf

040 Roodkeelduiker

119 Bokje

198 Groenpootruiter

277 Terekruiter

041 Zilvermeeuw

120 Dwerggans

199 Braamsluiper

278 Grijze Strandloper

042 Knobbelzwaan

121 IJsvogel

200 Oeverloper

279 Kruisbek

043 Houtduif

122 Pallas’ Boszanger

201 Nachtegaal

280 Slangenarend

044 Tureluur

123 Grote Gele Kwikstaart

202 Zwarte Wouw

281 Lachstern

045 Koperwiek

124 Ransuil

203 Zwarte Stern

282 Jan-van-Gent

046 Graspieper

125 Patrijs

204 Purperreiger

283 Zwarte Ooievaar

047 Meerkoet

126 Witoogeend

205 Grote Pieper

284 Porseleinhoen

048 Kleine Zilverreiger

127 Baltimoretroepiaal

206 Bosruiter

285 Waterrietzanger

049 Zilverplevier

128 Ooievaar

207 Duinpieper

286 Sperwergrasmus

050 Ringmus

129 Boomklever

208 Beflijster

287 Koereiger

051 Torenvalk

130 Oosterse Tortel

209 Boomvalk

288 Grote Jager

052 Huismus

131 Zwarte Ibis

210 Koekoek

289 Kleine Jager

053 Wintertaling

132 Siberische Taling

211 Roodstuitzwaluw

290 Kerkuil

054 Dodaars

133 Kleine Burgemeester

212 Visdief

291 Grauwe Fitis

055 Kanoet

134 Glanskop

213 Draaihals

292 Daurische Klauwier

056 Brilduiker

135 Bonte Kraai

214 Grasmus

293 Noordse Pijlstormvogel

057 Kievit

136 Zwarte Rotgans

215 Steppekiekendief

294 Kleinste Jager

058 Witgat

137 Strandleeuwerik

216 Snor

295 Grauwe Pijlstormvogel

059 Witbuikrotgans

138 Wilde Zwaan

217 Paapje

296 Vaal Stormvogeltje

060 Waterral

139 Sneeuwgors

218 Morinelplevier

297 Vorkstaartmeeuw

061 Zwarte Zeekoet

140 Witkopeend

219 Tuinfluiter

298 Noordse Waterlijster

062 IJseend

141 Europese Kanarie

220 Grauwe Kiekendief

299 IJsgors

063 Brandgans

142 Geelpootmeeuw

221 Noordse Kwikstaart

300 Bladkoning

064 Aalscholver

143 Frater

222 Rietzanger

301 Roze Spreeuw

065 Smient

144 Buffelkopeend

223 Steltkluut

302 Amerikaanse Wintertaling

066 Kramsvogel

145 Bruine Kiekendief

224 Zomertaling

303 Drieteenmeeuw

067 Kauw

146 Zeekoet

225 Witwangstern

304 Middelste Jager

068 Slechtvalk

147 Parelduiker

226 Brilzee-eend

305 Alk

069 Kokmeeuw

148 Kleine Mantelmeeuw

227 Kleine Topper

306 Citroenkwikstaart

070 Kluut

149 Smelleken

228 Ortolaan

307 Woestijntapuit

071 Rotgans

150 Kuifaalscholver

229 Grote Zee-eend

308 Rosse Franjepoot

072 Putter

151 Kuifleeuwerik

230 Kleine Karekiet

309 Waterspreeuw

073 Drieteenstrandloper

152 Huiskraai

231 Gekraagde Roodstaart

310 Grote Barmsijs

074 Toendrarietgans

153 Flamingo

232 Temmincks Strandloper

311 Grauwe Gors

075 Pijlstaart

154 Tjiftjaf

233 Wielewaal

312 Rotskruiper

076 Wulp

155 Zwarte Specht

234 Spotvogel

313 Oehoe

077 Spreeuw

156 Goudvink

235 Bonte Vliegenvanger

314 Taigarietgans

078 Stormmeeuw

157 Waterpieper

236 Blonde Ruiter

315 Kwak

079 Middelste Zaagbek

158 Witte Kwikstaart

237 Zomertortel

316 Grote Geelpootruiter