Kleine Plevier | Charadrius dubius | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Kleine Plevier | Charadrius dubius | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid

Door de corona maatregelen was het 2 jaar niet mogelijk geweest om het jaarlijkse evenement Top of Holland te organiseren. Gelukkig kon het dit jaar op 14 mei weer gehouden worden. Het doel van de Top of Holland is om met zoveel mogelijk vogelaars op zoek te gaan naar zeldzame soorten. De ontdekker van de zeldzaamste soort krijgt ook een prijs. We doen al jaren mee onder de naam “Twitch & Go” en wij proberen zoveel mogelijk soorten te halen, zeg maar een Big Day.

Dit jaar bestond ons team uit Alwin Borhem, Maartje Bakker en mijzelf (Toy Janssen). We hadden besloten een poging te wagen om ons oude record dat op 148 soorten stond te verbreken. Om goed voorbereid te zijn hadden we op 27 april een proef ronde gedaan die 138 soorten opleverde. Niet verkeerd gezien er nog veel soorten niet terug gekeerd waren uit de overwinteringsgebieden. In de week voor de Top of Holland werd bij mij thuis de strategie en de route nog uitvoerig doorgenomen. 13 mei reden we naar Oudwoude om hier te overnachten bij mijn tante.

Bergeend | Tadorna tadorna | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Bergeend | Tadorna tadorna | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Bergeend | Tadorna tadorna | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Bergeend | Tadorna tadorna | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid

14 mei om half één begon voor ons de Top of Holland met een rit naar de Onlanden. Het was een koude morgen met een flink wat wind. Geen goede omstandigheden voor nachtactiviteit van de vogels. De eerste soort werd om 1.06 uur genoteerd, een Rietzanger. Snel volgden Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger, Snor en Roerdomp. Verder werd nog Krakeend, Tureluur, Kievit, Blauwborst, Meerkoet en Scholekster genoteerd. Een verwachte Porseleinhoen werd helaas niet gehoord.

Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid

We reden nu naar Dwingeloo. Hier hadden we in de voorbereiding dag op 1 plek Kerkuil, Steenuil en Bosuil. Om 3.46 uur konden we op dezelfde plek alleen de Steenuil noteren. We reden een paar kilometer verder naar het plaatsje Lhee. Hier hoorde en zagen we een Kerkuil en opnieuw een Steenuil. We probeerde nog een paar plekken voor een Bosuil maar die was ons niet gegund. Wel hoorde we een Koekoek.

We zagen dat het al licht begon te worden dus reden we snel naar het Dwingelderveld waar we om 4.21 uur een Houtsnip bijschreven die we meteen bij het uitstappen hoorden. Een baltsende Watersnip werd gretig genoteerd. Meerdere Nachtzwaluwen werden gehoord en tijdens het luisteren naar de zang van deze mooie beesten werden Grauwe Gans, Zanglijster, Roodborst, Veldleeuwerik, Roodborsttapuit, Wulp, Merel en Grote Lijster genoteerd. Een kekkerende Havik was welkom. We begonnen om 4.43 uur aan onze grote wandeling. De vogels begonnen flink los te komen en de soorten rolden binnen; Fitis, Boompieper, Zwartkop, Gekraagde Roodstaart, Koolmees, Bonte Vliegenvanger, Winterkoning, Pimpelmees en Boomkruiper. Een baltsende Fluiter werd gehoord en dankbaar bijgeschreven, we hoorde er nog 2 meer op het Dwingelderveld. We liepen nu langs het eerste plasje en noteerden; Rietgors, Grasmus, Vink, Kuifeend, Waterral, Dodaars, Waterhoen, Grote Zilverreiger en Tuinfluiter. Een overvliegende Buizerd en Ooievaar werden bijgeschreven. Bij de tweede plas werden Appelvink, Wilde Eend, Witte Kwikstaart, Zwarte Kraai, Oeverloper, Tafeleend, Gaai, Tjiftjaf, Wielewaal, Oeverzwaluw, Grauwe Vliegenvanger, Houtduif en Kokmeeuw gezien en of gehoord. We liepen nu een wat bosrijker stuk in en zagen Grote Bonte Specht en Boomleeuwerik. Aan de rand van het bos keken we over een veld en ontdekten 4 Tapuiten. Een roepende Zwarte Specht werd gretig genoteerd. Dit gold ook voor een zingende Boomklever. Onderweg naar de auto werden nog Boerenzwaluw, Blauwe Reiger, Staartmees en Kleine Plevier gezien. Bij de auto werden we blij gemaakt met een zingende Matkop. Om 6.50 uur verlieten we het Dwingelderveld. We waren tevreden met het resultaat.

Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Grutto | Limosa limosa | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Grutto | Limosa limosa | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid

We reden nu naar een plek voor een Glanskop en onderweg noteerde we; Spreeuw, Holenduif, Huismus, Ekster en Kauw. Bij de Anserdennen werd vrij eenvoudig een Glanskop gevonden. We reden nu naar de Wolden voor een Grauwe Klauwier. Hier schreven we Geelgors, Kneu, Putter, Raaf, Torenvalk en Lepelaar (overvliegend) bij. Het duurde even maar uiteindelijk vonden we een mannetje Grauwe Klauwier. We hadden nog een plek in een bos voor Vuurgoudhaan, Goudhaan, Zwarte Mees en Kuifmees. Onderweg hier naar toe zagen we nog 2 Knobbelzwanen. In het bos werden Vuurgoudhaan, Goudhaan en Zwarte Mees snel gevonden. De Kuifmees liet het echter afweten. We verlieten het door muggen geteisterde bos en reden naar Diependal.

Kemphaan | Calidris pugnax | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Kemphaan | Calidris pugnax | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Kemphaan | Calidris pugnax | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Kemphaan | Calidris pugnax | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid

Onderweg noteerde we; Roek, Huiszwaluw, Gierzwaluw en Stormmeeuw. We arriveerden om 8.40 uur bij de parkeerplaats van Diependal. Tijdens de wandeling naar de kijkhut werd een Gele Kwikstaart bijgeschreven. Vanuit de hut werd een Grote Karekiet gretig genoteerd. De Roodhalsfuten waren ook present. Verder zagen we nog een Fuut en Kleine Mantelmeeuwen. De Wilde Zwaan werd helaas niet gevonden. We reden nu naar Fochteloërveen, onderweg zagen we nog een Zwarte Roodstaart. Om 10.14 uur reden we Fochteloërveen binnen en zagen meteen een Zeearend en een Graspieper. De wandeling voor de bekende plek van de Paapjes werd ingezet. Tijdens de wandeling werd een overvliegende Groenpootruiter (100) bijgeschreven. Van de Paapjes ontbrak ieder spoor en we moesten best lang zoeken voor een Kraanvogel (101). We noteerden hier ook Bruine Kiekendief (102) en Wintertaling (103). Terug bij de parkeerplaats werden we blij met de balts van 2 Draaihalzen (104). Tijdens het zoeken naar een Paapje vonden we nog een Braamsluiper (105). We zochten nog verder naar een Paapje rijdend vanuit de auto maar kwamen niet verder dan een Spotvogel (106). Het was tijd om Fochteloërveen te verlaten en ons naar het Zuidlaardermeergebied te begeven.

Kemphaan | Calidris pugnax | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Kemphaan | Calidris pugnax | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Kleine Plevier | Charadrius dubius | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Kleine Plevier | Charadrius dubius | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid

Om 12.44 uur kwamen we aan bij het gemaal in de Onnerpolder. Onderweg konden we nog een Aalscholver (107) en Turkse Tortel (108) noteren. Vrijwel direct zagen we de eerste Witwangsterns (109). Vanaf het gemaal zagen we Kluut (110), Bontbekplevier (111), Zilverplevier (112), Zwarte Ruiter (113), Bosruiter (114), Brandgans (115), Zomertaling (116), Slobeend (117), Smient (118), Geoorde Fuut (119), Dwergmeeuw (120), Zwarte Stern (121), Visdief (122), Bergeend (123) en Grutto (124). We waren erg blij met een Koereiger (125) en een nog niet gemelde Reuzenstern (126) werd zelf gevonden. De Zwarte Ibissen waren helaas onvindbaar. We reden nu naar de Onlanden voor een nieuwe poging voor een Paapje en eventueel de Zwarte Ibis. Het Paapje (127) werd precies om 14.00 uur bijgeschreven. De Zwarte Ibis werd niet gevonden maar we vonden compensatie in de vorm van een Sperwer (128) acceptabel. Een baltsende Groenling (129) werd tevens gretig op de lijst gezet.

Kleine Plevier | Charadrius dubius | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Kleine Plevier | Charadrius dubius | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Rosse Franjepoot | Phalaropus fulicarius | Foto gemaakt bij de Hoek van Bant
Rosse Franjepoot | Phalaropus fulicarius | Foto gemaakt bij de Hoek van Bant

We reden nu snel naar het Lauwersmeer waar we om 14.55 arriveerden bij kampeerterrein de Pomp. Doelsoorten hier waren de Buidelmees en Baardman. De Buidelmees werd helaas niet gezien maar de Baardmannetjes (130) deden het goed. Als bonus noteerden we hier nog Boomvalk (131) en Bosrietzanger (132). De Ezumakeeg was nu aan de beurt en we begonnen in het noordelijke deel. Hier werden Kemphaan (133), Pijlstaart (134), Grote Mantelmeeuw (135) en Steltkluut (136) bijgeschreven. Het zuidelijke deel was erg mager en we zagen alleen een Rosse Grutto (137) die nieuw was voor de lijst. De magere score van de zuidelijke Keeg werd goedgemaakt tijdens het bezoek aan de Bochtjesplaat. Een waar steltjes paradijs met Poelruiter (138), Temmincks Strandloper (139), Drieteenstrandloper (140), Witgat (141), Bonte Strandloper (142), Krombekstrandloper (143), Regenwulp (144), en Kleine Strandloper (145).

Paapje | Saxicola rubetra | Foto gemaakt in De Onlanden
Paapje | Saxicola rubetra | Foto gemaakt in De Onlanden
Tafeleend | Aythya ferina | Foto gemaakt in Diependal
Tafeleend | Aythya ferina | Foto gemaakt in Diependal

Blij met dit stelten geweld reden we naar de Bantpolder. De Ringmus liet het hier afweten en we zagen alleen de Rotgans (146). Terwijl we hier stonden werd een Breedbekstrandloper gemeld op de plek die we als volgende locatie hadden staan. Dit kon niet beter op minder dan 1.5 km rijden. We stonden snel op de dijk die uitzicht geeft over de Waddenzee. Helaas bleek de Breedbekstrandloper al te zijn opgevlogen maar hij zou er nog moeten zitten. De Rosse Franjepoot (147) die hier al een tijdje zit zat er gelukkig nog wel. Ook zagen we Steenloper (148), Eider (149), Zilvermeeuw (150) en Kanoet (151). Het was Rommert Cazemier die de Breedbek (152) terugvond.

Witwangstern | Chlidonias hybrida | Foto gemaakt in de Onnerpolder
Witwangstern | Chlidonias hybrida | Foto gemaakt in de Onnerpolder
Witwangstern | Chlidonias hybrida | Foto gemaakt in de Onnerpolder
Witwangstern | Chlidonias hybrida | Foto gemaakt in de Onnerpolder

Het was nu 17.00 uur en we hadden niet veel tijd meer over, we moesten om 18.00 uur in Ureterp zijn. We misten nog een Heggenmus, Brilduiker en Nachtegaal. Een Heggenmus (153) werd gelukkig gevonden bij het Lauwersoog. Een zingende Nachtegaal (154) maakte ons blij. De Brilduiker wisten we niet meer te vinden. Het was tijd om naar het vogel- en zoogdierenopvang De Fûgelhelling in Ureterp te rijden voor de prijsuitreiking en het avondeten. Onderweg werd Oudwoude nog even aangedaan om mijn auto op te halen. Alwin zou na de prijsuitreiking doorrijden naar huis. Precies om 18.00 uur parkeerden we de auto’s bij Ureterp. De hoofdprijs ging naar Karel Hoogteyling voor de ontdekking van een Withalsvliegenvanger op Vlieland.

Onze score van 154 soorten is een nieuw persoonlijk record. We kijken terug op een geslaagd evenement wat hopelijk in de toekomst nog vele malen plaats zal vinden.

Overzicht waarnemingen op volgorde van tijd

 01. Roerdomp  28. Boompieper  55. Tjiftjaf  82. Lepelaar  109. Witwangstern  136. Grote Mantelmeeuw
 02. Rietzanger  29. Zwartkop  56. Wielewaal  83. Grauwe Klauwier  110. Kluut  137. Rosse Grutto
 03. Kleine Karekiet  30. Gekraagde Roodstaart  57. Oeverzwaluw  84. Knobbelzwaan  111. Bontbekplevier  138. Poelruiter
 04. Sprinkhaanzanger  31. Koolmees  58. Grauwe Vliegenvanger  85. Zwarte Mees  112. Zilverplevier  139. Temmincks Strandloper
 05. Snor  32. Bonte Vliegenvanger  59. Houtduif  86. Goudhaan  113. Zwarte Ruiter  140. Drieteenstrandloper
 06. Krakeend  33. Winterkoning  60. Kokmeeuw  87. Vuurgoudhaan  114. Bosruiter  141. Witgat
 07. Tureluur  34. Pimpelmees  61. Grote Bonte Specht  88. Roek  115. Brandgans  142. Bonte Strandloper
 08. Kievit  35. Boomkruiper  62. Boomleeuwerik  89. Huiszwaluw  116. Koereiger  143. Krombekstrandloper
 09. Blauwborst  36. Fluiter  63. Tapuit  90. Gierzwaluw  117. Zomertaling  144. Regenwulp
 10. Meerkoet  37. Rietgors  64. Zwarte Specht  91. Stormmeeuw  118. Slobeend  145. Kleine Strandloper
 11. Scholekster  38. Grasmus  65. Boomklever  92. Gele Kwikstaart  119. Smient  146. Rotgans
 12. Steenuil  39. Vink  66. Boerenzwaluw  93. Grote Karekiet  120. Geoorde Fuut  147. Rosse Franjepoot
 13. Kerkuil  40. Kuifeend  67. Blauwe Reiger  94. Roodhalsfuut  121. Dwergmeeuw  148. Steenloper
 14. Koekoek  41. Waterral  68. Staartmees  95. Kleine Mantelmeeuw  122. Zwarte Stern  149. Eider
 15. Houtsnip  42. Dodaars  69. Kleine Plevier  96. Fuut  123. Reuzenstern  150. Kanoet
 16. Grauwe Gans  43. Waterhoen  70. Matkop  97. Zwarte Roodstaart  124. Visdief  151. Breedbekstrandloper
 17. Zanglijster  44. Grote Zilverreiger  71. Spreeuw  98. Graspieper  125. Bergeend  152. Zilvermeeuw
 18. Roodborst  45. Tuinfluiter  72. Holenduif  99. Zeearend  126. Grutto  153. Heggenmus
 19. Watersnip  46. Buizerd  73. Huismus  100. Groenpootruiter  127. Groenling  154. Nachtegaal
 20. Nachtzwaluw  47. Ooievaar  74. Ekster  101. Bruine Kiekendief  128. Paapje  
 21. Veldleeuwerik  48. Appelvink  75. Kauw  102. Wintertaling  129. Sperwer  
 22. Roodborsttapuit  49. Wilde Eend  76. Glanskop  103. Kraanvogel  130. Bosrietzanger  
 23. Havik  50. Witte Kwikstaart  77. Geelgors  104. Draaihals  131. Boomvalk  
 24. Wulp  51. Zwarte Kraai  78. Kneu  105. Braamsluiper  132. Baardman  
 25. Grote Lijster  52. Oeverloper  79. Putter  106. Spotvogel  133. Kemphaan  
 26. Merel  53. Tafeleend  80. Raaf  107. Aalscholver  134. Pijlstaart  
 27. Fitis  54. Gaai  81. Torenvalk  108. Turkse Tortel  135. Steltkluut